Vad är The Rocket Model?

The Rocket Model™ är ett ramverk och en uppsättning verktyg för att stärka ett, flera eller alla team i en organisation. Modellen ger konkret guidning till ett stärkt samarbete så att mer tid kan läggas på det gemensamma uppdraget. Modellen kan användas för att diagnostisera befintliga styrkor och utmaningar i ett team och ge konkret guidning i den vidare utvecklingen.

För vem är The Rocket Model?

Modellen är ett stöd för den som leder en grupp eller ett team, det vill säga inte enbart anpassad för team. Den ger stöd för utveckling till medlemmarna i en grupp eller ett team, stöd till chefer och ledare, HR-experter och konsulter. 

Vad innefattar The Rocket Model?

The Rocket Model belyser åtta viktiga områden som effektiva grupper och team måste ha koll på. Dessa områden är väl förankrade i både forskning och ”best practice”.

 • Kontexten – har vi delade eller inte delade antaganden?
 • Uppdraget – har vi tydlighet gällande syfte och mål?
 • Talang – har vi den bemanning som krävs för uppdraget?
 • Normer – har vi processer som stödjer uppdraget?
 • Laganda – har vi tillsammans skapat ett engagemang för vårt uppdrag?
 • Resurser – har vi resurser som matchar uppdraget?
 • Tillit – har vi förmåga att ta vara på olikheter och hantera oenigheter?
 • Resultat – har vi tydligt fokus på att prestera och utvecklas?

Diagnos med hjälp av The Rocket Model

Team assessment survey (TAS) är ett diagnosverktyg som bygger på The Rocket Model. Enkäten besvaras online, inbegriper 41 påståenden och ger information om teamets prestation utifrån ett 360-perspektiv. Resultaten kan speglas gentemot olika normgrupper, svenska och internationella. Rapporten ger tydlig spegling av styrkor, utvecklingsbehov och verktyg för vidare utveckling. 

Vidareutveckling med hjälp av The Rocket Model

Team utvecklas när de förstår vilka faktorer som utgör basen för ett team att prestera, när de får feedback på hur de förhåller sig till dessa faktorer, och när de börjar åtgärda de identifierade gapen. En bra diagnos är ett första steg i att förstå vad som behöver åtgärdas, men team behöver också stöd och tips för att ta sig vidare. Modellen inrymmer 40 beprövade och användarvänliga metoder för att hjälpa team vidare i olika utmanande skeden. 

Certifiering eller konsultstöd

I förflyttningen från diagnos till utveckling kan ni få stöd från JSG Consulting i ett flertal olika avseenden. Vi tillhandahåller utbildning och certifiering för organisationer som på egen hand vill jobba vidare med The Rocket Model och TAS. Vi kan också ge konsultativt stöd för att bistå er med utveckling av era grupper och team (se vidare under Teamutveckling).

Tips för organisationer som vill stärka sin teamkultur

Ett stort antal organisationer är övertygade om vikten av välfungerande team, betydligt färre organisationer har ett tydligt koncept för hur det ska gå till. Högpresterande team skapas inte av en slump. Här nedan följer några tips och några frågor att beakta om ni vill skapa bättre förutsättningar för samtliga team i organisationen. 

 • Starta uppifrån. Modellerar högsta ledningen ett effektivt och systematiskt teamarbete?
 • Ge en färdplan. Har din organisation anammat en gemensam modell för teamutveckling?
 • Stötta ledare. Tillhandahålls utbildning och verktyg för att bygga team i era ledarprogram?
 • Prioritera teamkompetens. Är förmågan att bygga team del i er kompetensmodell?
 • Skapa mätbarhet. Tillhandahåller ni mätbar återkoppling på styrkor och utvecklingsbehov?

Vill du veta mer? Kontakta oss, eller ladda ner en ebok för att få veta mer!