Vi kan behöva spara och behandla personuppgifter om dig, som exempelvis namn, ålder, adress, mail­adress, telefonnummer och tidigare anställningar. Vi kan även behöva spara och behandla testdata och analyser av test och testresultat. Syftet med en sådan behandling är att kunna genomföra uppdrag åt våra kunder, främst a) urvalsuppdrag i rekryteringar, och b) utveckling av medarbetare i grupp eller individuellt. 

Vi kan få dina uppgifter från en eller båda av följande källor:

  1. Dig själv. Uppgifterna är ett krav för att du ska kunna vara en del av det uppdrag vi genomför. Om uppdraget är en del av en rekrytering, och du väljer att inte lämna uppgifterna, kan det innebära att du inte längre kan kvarstå som sökande till den aktuella positionen. Om upp­dra­get gäller utveckling av befintlig personal, och du väljer att inte lämna uppgifterna, kan det innebära att du inte kan delta i utvecklingsprocessen.
  2. Din nuvarande arbetsgivare eller den organisation där du söker arbete.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Detta innebär att du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte laglig­heten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge vårt uppdrag med den beställande kunden pågår, för att sedan raderas. Av lagstadgade skäl (exempelvis vid anställningar i offentlig sektor) kan resultaten komma att sparas ytterligare en tid efter att pro­cessen är avslutad.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med den aktuella uppdragsgivaren, det vill säga den organisation där du är anställd eller söker arbete hos. Vi delar även dina personuppgifter med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyl­dig­heter gentemot dig. Detta är i vårt fall de företag som tillhandahåller de testlösningar vi använder. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Om de leverantörer vi använder för våra testlösningar har sina system eller servrar utanför EU, innebär det att vi kommer att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Detta kom­mer dock endast att ske om EU-kommissionen har beslutat att det tredje landet i fråga säkerställer en adekvat skyddsnivå. 

Personuppgiftsansvarig är JSG Consulting AB (556929-2039). Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att be­gära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@jsgconsulting.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsyns­myndigheten Datainspek­tionen.