Team

My model for business is The Beatles. They were four guys who kept each other’s negative tendencies in check. They balanced each other. Great things in business are never done by one person, they are done by a team.

– Steve Jobs –

I de flesta sammanhang i dagens arbetsliv organiserar vi oss i grupper eller team, permanenta eller projektbaserade till sin karaktär. En välfungerande arbetsgrupp är ett antal högpresterande medarbetare med ansvar för individuella uppgifter. Ett välfungerande team är istället ett antal högpresterande medarbetare med ansvar för att lösa en gemensam uppgift. Genom väl samordnat och planerat samarbete kan ett team förmå lösa problem och uppnå resultat som ligger långt bortom förmågan hos enskilda individer.

FUNKTIONELLA OCH DYSFUNKTIONELLA TEAMTeam front

Vi är ofta beroende av att samarbeta i grupper och team, samtidigt som detta inte är något självklart enkelt. Det är ofta ett stort steg från samarbete som vi tycker att det borde fungera, till så som det faktiskt ofta utspelar sig. Vi har sett många exempel på dysfunktionella arbetsgrupper och team där konflikter tagit överhand, med starkt förändringsmotstånd, hög intern konkurrens och där medarbetare och ledare mår dåligt.

LEDARENS UPPGIFT ÄR ATT FÅ TEAMET ATT PRESTERA

Olika dysfunktionella tendenser som kan finnas i team innefattar brist på tillit, konflikträdsla, ovilja att ta och ge ansvar, svagt engagemang samt bristande fokus på resultatet. Vi har ofta observerat hur team egentligen inte utgör verkliga team som drar åt samma håll, utan snarare är en samling starka individualister. Kombinerat med en begränsad förståelse för teamdynamiken hos många teamledare leder detta till ett högt energiläckage och låg produktivitet.

VI SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ER ATT LYCKAS

I vårt arbete fokuserar vi på att skapa förutsättningar för team att arbeta fokuserat och effektivt mot de mål som finns. En viktigt del är att skapa ett klimat för tillit och att etablera ett mindset där teammedlemmarna tar ansvar, både för sig själva, för andra och för teamets uppdrag.